Ellen van Vossen: “Ik wilde graag de verduurzamingskant op.”


Als projectleider energietransitie / wijkuitvoeringsplannen werkt Ellen van Vossen via Van Dijk Employment Services bij de gemeente Baarn aan een opgave die een brug slaat tussen de landelijke Transitievisie Warmte en de uitvoering van deze visie met wijkuitvoeringsplannen.

Ruimtelijke ordening
Zelfstandig ondernemer Ellen van Vossen heeft Sociale Geografie gestudeerd in Utrecht en vindt het leuk om zich in te zetten voor allerlei vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Jarenlang was ze binnenstadsmanager, waarbij ze zich bezighield met de ruimtelijke opgave, met vastgoed en het verbinden van verschillende partijen en hun belangen. Daarnaast heeft ze diverse functies gehad, waaronder bij een woningbouwcorporatie en een ingenieursbureau. Ze heeft zich altijd beziggehouden met vraagstukken waar veel belanghebbenden bij betrokken zijn: inwoners, woningbouwcorporaties, gemeenten en soms ondernemers. “Vraagstukken worden juist interessant als je met veel verschillende mensen te maken krijgt, omdat iedereen toch weer een andere beleving heeft of iets anders heeft meegemaakt en daardoor een andere kijk heeft op een opgave of oplossingsrichting.” Door haar ervaring binnen verschillende organisaties, is Ellen gewend om vanuit verschillende perspectieven naar opgaves te kijken.

Ellen merkte dat ze haar kernkwaliteiten, namelijk het verbinden van partijen en een slag kunnen slaan tussen strategie en werkelijkheid, wilde blijven inzetten op het gebied van ruimtelijke ordening. Echter wilde ze graag meer de kant van verduurzaming op. Na ruim 6 jaar als binnenstadsmanager heeft Ellen toen het stokje overgedragen en is actief aan de slag gegaan om een nieuwe uitdaging te vinden rondom omgevingsmanagement in combinatie met duurzaamheid.

Van Dijk Employment Services
Ellen heeft bij een eerdere opdracht bij de gemeente Baarn al een klik met deze gemeente ervaren. Toen zij contact had met Rob van der Veen van Van Dijk over deze functie bij de gemeente Baarn, sprak haar dit erg aan. “Ik vond het leuk dat ik bij die aanpakken zowel met een woonwijk als met een bedrijventerrein aan de slag zou kunnen gaan. En ik wilde graag een bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid.”

Ellen heeft het goed naar haar zin bij de gemeente Baarn. “De gemeente heeft gewoon veel interessante opgaves waar ze iets mee moeten. Daar zitten ook veel nieuwe vragen bij en ik vind het zelf leuk om met nieuwe opgaves bezig te zijn. Waar je het wiel voor moet uitvinden, waar je moet pionieren, waar nog geen blauwdruk voor is, waar echt iets van je wordt gevraagd.” Haar indruk van Van Dijk is heel positief: “Prettige gesprekken, ook in de aanloop naar deze opdracht heb ik goed kunnen schakelen met Van Dijk.”

Energietransitie
Alle gemeenten in Nederland moeten een Transitievisie Warmte vaststellen. Zij hebben de ambitie om klimaatneutraal te worden: het minder gebruiken van fossiele brandstoffen en dat betekent onder andere op zoek gaan naar alternatieven voor aardgas. Bij de gemeente Baarn is nu de volgende stap om handen en voeten te geven aan deze visie en toe te werken naar wijkuitvoeringsplannen. Hierbij kijkt de gemeente hoe zij de transitieopgave de komende jaren op wijkniveau en voor bedrijventerreinen kan uitrollen en hoe zij met alle betrokkenen kan toewerken naar een aardgasvrije wijk. “Ik werk nu aan een opgave waar we nog aan het zoeken zijn hoe we die brug kunnen slaan tussen zo’n Transitievisie Warmte en het uitvoeringstraject, door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en een kansenverkenning.” Er worden op strategisch niveau plannen voor de langere termijn gemaakt, waarbij tijdens de ontwikkelingen van de strategie ook allerlei verduurzamingsacties al worden uitgevoerd.

Ellen werkt vanuit een kernteam nauw samen met betrokken en belangrijke stakeholders, zoals een netbeheerder, woningbouwcorporaties, ondernemers en waterschappen. “Het is vooral zorgen dat iedereen is aangehaakt en dat iedereen op het juiste moment aan tafel zit.”

Verschillende belangen
Naast projectleider ziet Ellen zichzelf ook wel als omgevingsmanager door haar verbindende rol. “Ik ben altijd de bruggenbouwer tussen de meer strategische vraagstukken en de dagelijkse realiteit van de mensen.” Ellen komt soms in situaties terecht die best ingewikkeld of complex kunnen zijn, maar dat vindt ze juist ook wel weer leuk. “Niet alle ontwikkelingen worden door iedereen als prettig ervaren. En dan is het natuurlijk altijd weer de kunst hoe je ook in moeilijke situaties, waar soms ook echt belangentegenstellingen zijn, daar toch met elkaar goed uit gaat komen.”

De uitdaging bij energietransitie is dat veel mensen dit als heel complex ervaren. “Bij de energietransitie staat feitelijk niemand aan de zijlijn en heel Nederland moet geleidelijk aan van het aardgas af.” Het is daarom belangrijk om helderheid te creëren, ook in de mogelijkheden en de verschillende mensen goed mee te nemen. De ondernemers in haar kernteam laten zien dat je als ondernemer zelf ook stappen kan maken in het besparen van aardgas. “Er zijn ook mensen die zien dat verduurzaming niet alleen maar gaat over geld uitgeven en investeren, maar dat je er ook wel geld mee kan terugverdienen als je het handig doet.”  

Op het moment maakt Ellen de mogelijkheden inzichtelijk voor een woonwijk en twee bedrijventerreinen samen met adviesbureaus. Met een uitgestippelde aanpak voert ze samen met betrokken partijen haalbaarheidsstudies en een kansenverkenning uit. Ellen ziet het als een succes als er een goede samenwerking is met de verschillende partijen en gezamenlijk iets in beweging wordt gezet om tot die verduurzaming te komen. “Ik ben een tevreden projectleider op het moment dat mensen met een positieve energie aan tafel zitten en vanuit hun eigen positie echt bijdragen aan het proces en het eindresultaat: een duurzame samenleving.”

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services