RAAMOVEREENKOMST HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND


4 op een rij: Van Dijk is bezig met de 4e raamovereenkomst

Van Dijk Employment Services levert al ruim 12 jaar een bijdrage aan de technische projecten en rollen binnen onder andere het integraal projectmanagement (IPM) bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Van Dijk is, binnen deze diverse opeenvolgende raamovereenkomsten, al jaren de grootste en meest succesvolle leverancier.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Het hoogheemraadschap van Rijnland is 1 van de 21 waterschappen in Nederland met het hoofdkantoor in Leiden. Het beheergebied van 1.100 vierkante kilometer beslaat het westelijke kustgebied: van het Noordzeekanaal tot aan Wassenaar en van Amsterdam tot aan Gouda.

Rijnland zorgt voor:

 • waterveiligheid met sterke dijken, waterkeringen en dynamisch kustbeheer,
 • voldoende water, niet te veel, niet te weinig, maar precies genoeg,
 • schoon en gezond water in sloten en plassen,
 • de waterketen met het zuiveren van afvalwater.

Met de zorg voor schoon en gezond water is Rijnland belangrijk in de leefomgeving van mens, plant en dier. Verder zorgt klimaatverandering voor een uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan toenemende droogte en wateroverlast.

Onze Van Dijkers werk(t)en aan verschillende projecten bij het hoogheemraadschap. Hier zijn er enkele.

Project AWZI Haarlem Waarderpolder
Een complex multidisciplinair renovatie- en nieuwbouwproject van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Haarlem Waarderpolder. Deze AWZI is de grootste en 1 van de oudste van de 19 zuiveringen van Rijnland. Met dit project werkt het hoogheemraadschap aan het voorbereiden op een duurzame toekomst met de verbetering van de afvalwaterzuivering. Daarnaast werken Van Dijk-medewerkers aan verschillende renovatie- en vernieuwingsprojecten van zuiveringsinstallaties. Lees hier meer over het project AWZI Waarderpolder.

Project herinrichting pand en hybride werken
Van visie tot en met uitvoering van de herinrichting van het hoofdkantoor van de organisatie om hybride te kunnen werken. Vanwege de lange duur van corona besloot het hoogheemraadschap (versneld) een stap te zetten naar hybride werken.

Met het herinrichten van het gebouw de doelstelling om een werkomgeving te creëren die naast werken geschikt is om elkaar te ontmoeten. Zo zijn er meer ruimtes om digitaal en fysiek te vergaderen, hoekjes om elkaar even snel informeel te spreken of te overleggen en zijn er meer stilteplekken. Naast deze herinrichting van het pand, wordt de laadinfrastructuur voor elektrisch rijden meegenomen. Ook de fysieke toegangsbeveiliging van het hoofdkantoor en alle andere locaties en de aanpassing van de klimaatbeheersing en verlichting sluiten hierop aan.

Van Dijker Feddo Bovelander werkt als projectmanager aan het herhuisvesten van de organisatie om hybride te kunnen werken. Die uitdaging samen met de mix van mensen binnen het hoogheemraadschap vindt hij het leukst. “Het is best divers, van traditioneel ingestelde mensen tot mensen die al gewend zijn aan het anders werken en de technologie ook omarmen.” Lees hier het hele interview met projectmanager Feddo Bovelander.

Project Landbouwportaal Rijnland
Een subsidieportaal voor agrariërs waarmee het hoogheemraadschap in het gebied kan helpen bij toekomstgericht en waterbewust ondernemen. Zo verbetert de bodem- en waterkwaliteit in het beheergebied. Lees hier het hele interview met Maaike van Wering.

Programma Poldergemalen
Ruim 350 gemalen van Rijnland zorgen voor het juiste waterpeil om te voorkomen dat het beheersgebied onder water komt te staan. Renovatie en nieuwbouw van gemalen zijn nodig om voorbereid te zijn op de toekomst.

Project VIJG
Project Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG) is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het gebied zijn inmiddels verschillende dijken versterkt om het water van de Hollandse IJssel tegen te kunnen houden. Andere dijken zitten nog in de verkenningsfase. Daarnaast zijn (delen van) sluizen toe aan renovatie of vervanging.

Project Herinrichting Parallel Boulevard, Noordwijk
De gemeente Noordwijk, Dura Vermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben samen dit project in 2023 afgerond. Rijnland is betrokken geweest bij de aanleg van een innovatief infiltratieriool en drain om het grondwater op het juiste peil te houden.

Cluster Dijkverbetering Regionale Keringen (DiRK)
De regionale keringen van Rijnland moeten aan de veiligheidsnormen voldoen die zijn vastgelegd in de provinciale waterverordening Rijnland en de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Inmiddels voldoet 90% van de getoetste keringen aan de norm. Zo werkt Rijnland aan het preventief beschermen tegen overstromingen.

Watergebiedsplannen
Watergebiedsplannen zorgen er voor dat er voldoende water is. Niet te veel en niet te weinig. Vanwege de veranderingen in het klimaat, moet Rijnland mee veranderen. Zo valt er veel regen in korte periodes en zijn er langdurige droge periodes. Met de watergebiedsplannen verbetert het watersysteem om het waterpeil de komende jaren op het gewenste niveau te houden.

Van Dijk Employment Services
Aan deze en andere projecten werk(t)en namens Van Dijk Employment Services mee:

 • adviseurs technisch management
 • contractmanagers
 • omgevingsmanagers
 • managers projectbeheersing
 • een projectmanager
 • technisch managers
 • projectleiders
 • adviseurs omgevingsmanagement
 • een facilitair adviseur
 • een adviseur contractmanagement
 • planners
 • risicomanagers
 • een technisch medewerker
 • een ATEX-deskundige
 • een systems engineer
 • een opdrachtgever/manager
 • teamleiders
 • een communicatieadviseur

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Van Dijk werkt heeft ook een raamovereenkomst met het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het waterschap Brabantse Delta.

 

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services