Raamcontracten hoogheemraadschappen Zuid-Holland


Raamcontract hoogheemraadschappen
Wij leveren al 12 jaar een bijdrage aan de technische projecten en IPM-rollen binnen de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en al 8 jaar binnen het hoogheemraadschap van Rijnland. De afgelopen 4 jaar is de inhuur bij alle drie de partijen uitbesteed in de vorm van een gecombineerd raamcontract. Van Dijk Employment Services is binnen dit raamcontract de grootste en meest succesvolle leverancier. Enkele voorbeelden van projecten waaraan wij een bijdrage leveren of hebben geleverd, lees je hieronder:

Hoogheemraadschap van Rijnland

  • Project VIJG

De IJsseldijk bij Gouda biedt bescherming tegen hoogwater en is één van de primaire waterkeringen in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De dijk voldoet niet aan de nieuwe normen die vastgesteld zijn en moet daarom verbeterd worden. Het project is onderverdeeld in 2 delen: urgente delen en niet urgente delen (uitvoering vanaf 2023). Binnen het urgente deel van het project wordt de dijk gestabiliseerd en worden de kunstwerken verbeterd. Van Dijk Employment Services is verantwoordelijk voor het adviseren over het contractmanagement en system engineering binnen dit project.

  • Project Herinrichting Parallel Boulevard, Noordwijk

In het hart van Noordwijk aan Zee bevindt zich de Parallel Boulevard. De boulevard is een belangrijke verkeersader voor iedereen die in het centrum werkt en woont. Het projectteam heeft de grond in het gebied onderzocht op kwaliteit en mogelijke vervuiling. De uitvoering van het herinrichtingsproject is in het najaar van 2021 gestart en is in maart 2023 afgerond. Wij hebben binnen dit project een bijdrage geleverd aan het technisch management.

Naast deze projecten, geven wij ook invulling aan baggerprojecten, ICT-projecten, installaties en gebouwen en het cluster Dijken en Regionale Keringen in de vorm van een adviseur omgevingsmanagement, technisch manager / projectleider zuiveringstechnische werken, ATEX-deskundige, manager projectbeheersing, adviseur planning en risicomanagement, contractmanager en technisch manager baggerprojecten.

Hoogheemraadschap van Delfland

  • Programma Voldoende Water

Binnen het programma is een onderscheid gemaakt in de volgende 3 programmalijnen: het optimaal regulier beheer van polders en boezem, het voorkomen van wateroverlast in de polders en goede zoetwatervoorziening. De doelen van de programmalijnen zijn onder meer het op orde houden van het bestaande watersysteem, ervoor zorgen dat alle polders in 2050 voldoen aan de NBW-normering en een (kosten)effectieve zoetwatervoorziening voor nu en in de toekomst. Van Dijk Employment Services levert een technische bijdrage aan het programma.

  • Programma Stevige Dijken

Binnen het programma is een onderscheid gemaakt in de volgende 3 programmalijnen: primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. Het doel is voornamelijk het op orde houden van het onderhoud van de keringen. Van Dijk Employment Services levert binnen het programma een bijdrage op het gebied van contractmanagement en geotechniek.

  • Raamcontract Baggeren Begeleid

Voor een vlotte afvoer van hemelwater is het nodig dat sloten, vaarten en kanalen op de juiste diepte zijn. Om daarvoor te zorgen, werkt het hoogheemraadschap volgens een vast baggerprogramma. Binnen het raamcontract levert Van Dijk Employment Services een bijdrage op het gebied van directievoering en contractmanagement.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

  • Programma Wegen en Wegbruggen

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 170 kilometer aan wegen, 35 kilometer aan fietspaden en 180 wegbruggen buiten de bebouwde kom. Ze zorgen ervoor dat de wegen en wegbruggen begaanbaar en veilig zijn. Om de mobiliteit en verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen, voert het hoogheemraadschap inspecties en onderhoud uit. Namens Van Dijk Employment Services werken een projectmanager voorbereiding, technisch manager, projectleider, directievoerder en contractmanager mee aan het programma.

  • Dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

De dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op overlast door overstromingen te verkleinen. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Tegelijkertijd daalt de bodem. Dijken worden daarom periodiek getoetst om te beoordelen of ze nog stevig genoeg zijn. De IJsseldijken aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoen niet aan de wettelijke norm. Daarom wil het hoogheemraadschap ongeveer 10 kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren zodat de kans op wateroverlast zo klein mogelijk is en mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Namens Van Dijk Employment Services werken een kostendeskundige, contractmanager, omgevingsmanager, assistent-projectmanager, adviseur techniek en specialist waterkeringen mee aan het dijkversterkingsproject.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services